ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ

Οδηγίες για την υποβολή άρθρου στο περιοδικό Kathedra

1) Το κείμενο προς δημοσίευση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού kathedra.ens@gmail.com σε δύο μορφές αρχείου: .doc / rtf και .pdf.

2) Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40.000 χαρακτήρες μαζί με τα κενά διαστήματα και τη βιβλιογραφία.

3) Το κείμενο γράφεται με περιθώρια 2 cm από όλες τις πλευρές, μονό διάστιχο και γραμματοσειρά Times New Roman 10 pt.

4) – Στην αρχή της πρώτης σελίδας εμφανίζεται ο τίτλος του άρθρου, γραμμένος με μικρά έντονα γράμματα και κεντραρισμένος. Δεν χρησιμοποιείται τελεία στο τέλος του τίτλου.

– Στη σειρά μετά τον τίτλο αναγράφεται το όνομα του/της συγγραφέως (πρώτα το αρχικό γράμμα του ονόματος και μετά το επώνυμο) με έντονα και πλάγια γράμματα.

– Στην επόμενη σειρά ακολουθούν με πλάγια γράμματα: ο φορέας στον οποίο εργάζεται ο/η συγγραφέας (π.χ. Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό κέντρο, Σχολείο), η πόλη και η χώρα. Αναφέρεται μόνο μία θέση εργασίας για κάθε συγγραφέα.

– Στην αμέσως επόμενη σειρά θα πρέπει να δοθεί με πλάγια γράμματα η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέως.

5) Ακολουθεί μία κενή γραμμή και στη συνέχεια μια σύντομη περίληψη (έως 500 χαρακτήρες / 8 σειρές). Η περίληψη πρέπει να ανακεφαλαιώνει τους στόχους της εργασίας, τη μεθοδολογία, τα κυριότερα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης. Το κείμενο της περίληψης γράφεται με εσοχές 2 cm από το αριστερό και το δεξί περιθώριο της σελίδας και με πλήρη στοίχιση.

6) Μετά την περίληψη ακολουθεί μία κενή γραμμή, και έπειτα συμπεριλάβετε 5-7 λέξεις-κλειδιά που να χαρακτηρίζουν το θεματικό περιεχόμενο του άρθρου. Οιλέξεις-κλειδιά πρέπει να είναι γραμμένες με πλάγια γράμματα και να έχουν εσοχές 2 cm από το αριστερό και το δεξί περιθώριο της σελίδας. Δεν χρησιμοποιείται τελεία στο τέλος της σειράς και αμέσως μετά ακολουθεί μία κενή γραμμή.

7) Το κυρίως κείμενο του άρθρου γράφεται με γραμματοσειρά Times New Roman 10 pt, πλήρη στοίχιση και ειδική εσοχή πρώτης γραμμής κάθε παραγράφου 1 cm.

8) Το κυρίως κείμενο πρέπει να χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια. Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων πρέπει να γράφονται µε μικρά έντονα γράμματα και να είναι αριθμημένες (π.χ. 1. Εισαγωγή, 2. Μεθοδολογία, … 5. Συμπεράσματα).

9) Για τις υποσημειώσεις συνιστάται η χρησιμοποίηση της ίδιας γραμματοσειράς Times New Roman, αλλά μικρότερου μεγέθους από ό,τι στο κυρίως κείμενο του άρθρου – 9 pt. Οι υποσημειώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 430 χαρακτήρες μαζί με τα κενά διαστήματα η καθεμία.

10) Οι πίνακες, τα σχήματα και οι εικόνες πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να ενσωματώνονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο που γίνεται η αναφορά τους. Κάθε πίνακας, σχήμα ή εικόνα πρέπει να αριθμείται με αραβικούς αριθμούς (Πίνακας 1, Σχήμα 1) και να έχει ένα συνοπτικό τίτλο περιγραφής. Οι τίτλοι τοποθετούνται πάνω από τον πίνακα / το σχήμα / την εικόνα και έχουν κεντρική στοίχιση, όπως στο εξής παράδειγμα:

11) Για βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο χρησιμοποιήστε αγκύλες (και όχι παρενθέσεις). Οι βιβλιογραφικές αναφορές περιλαμβάνουν επίθετο συγγραφέα, έτος και σελίδα/-ες ως εξής:

[Thompson 1992: 25]

12) Παραδείγματα δίνονται στο κείμενο με πλάγια γραφή και χωρίς εισαγωγικά.

13) Η βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος του άρθρου, χωρίς αρίθμηση. Στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται μόνο όσες αναφορές έχουν γίνει στο κυρίως κείμενο. Οι αυτοαναφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνόλου της βιβλιογραφίας.

Η ελληνική βιβλιογραφία να αναγράφεται πρώτη, με αλφαβητική σειρά, και να ακολουθεί η διεθνής, με αλφαβητική σειρά επίσης. Η κάθε βιβλιογραφική αναφορά γράφεται συνήθως με προεξοχή της πρώτης γραμμής 1 εκ. και εσοχή όλων των άλλων γραμμών.

Η αναγραφή της βιβλιογραφίας πρέπει να ακολουθεί το εξής πρότυπο:

Βιβλίο:

Μέγας Γ. Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα: Εστία, 2012.

Καραντζόλα Ε., Φλιάτουρας Α. Γλωσσική αλλαγή. Αθήνα: Νήσος, 2004.

Mackridge P. Language and National Identity in Greece, 1766–1976. New York: Oxford University Press, 2010.

Συλλογικός τόμος:

Παυλίδου Θ.-Σ. (επιμ.) Ερωτήσεις-απαντήσεις στην προφορική επικοινωνία. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2018.

Granger S., Meunier F. (eds.) Phraseology: an interdisciplinary perspective. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2008.

Άρθρο σε περιοδικό:

Αλβανούδη Α. Απαντήσεις σε ερωτήσεις ολικής άγνοιας στη γλωσσική διεπίδραση: επιρρήματα, μόρια και ετεροεπαναλήψεις // Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 39, 2019. Σ. 47–64.

Benigni V., Ramusino P.C., Mollica F., Schafroth E. How to apply CxG to phraseology: a multilingual research project // Journal of Social Sciences 11(3), 2015. P. 275–288.

Langacker R.W. Metaphor in linguistic thought and theory // Cognitive Semantics 2, 2016. P. 3–29.

Συμβολή σε συλλογικό τόμο:

Βασιλοπούλου Α. Το σύμπλεγμα διαδοχικών ερωτήσεων ως τεχνική υπαινικτικής εκμαίευσης στο Νηπιαγωγείο // Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.). Ερωτήσεις-απαντήσεις στην προφορική επικοινωνία. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2018. Σ. 191–212.

Tjupa V. Heteroglossia // P. Hühnet al. (ed.). Handbook of Narratology. Berlin: W. de Gruyter, 2009. P. 124–131.

14) – Στο τέλος του άρθρου ακολουθούν τα εξής στοιχεία στα αγγλικά:

– ο τίτλος του άρθρου, γραμμένος με μικρά έντονα γράμματα και κεντραρισμένος,

– το όνομα του/της συγγραφέως (πρώτα το αρχικό γράμμα του ονόματος και μετά το επώνυμο) με έντονα και πλάγια γράμματα,

– ο φορέας στον οποίο εργάζεται ο/η συγγραφέας, η πόλη και η χώρα με πλάγια γράμματα,

– η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέως, με πλάγια γράμματα.

– μια σύντομη περίληψη (έως 500 χαρακτήρες / 8 σειρές) με εσοχές 2 cm από το αριστερό και το δεξί περιθώριο της σελίδας και με πλήρη στοίχιση.

– 5-7 λέξεις-κλειδιά που να χαρακτηρίζουν το θεματικό περιεχόμενο του άρθρου, γραμμένες με πλάγια γράμματα και με εσοχές 2 cm από το αριστερό και το δεξί περιθώριο της σελίδας.

– η βιβλιογραφία. Εδώ πρέπει να γίνει η μεταγραφή των ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, όπως στο εξής παράδειγμα:

Alvanoudi A. Apantiseis se erotiseis olikis agnoias sti glossiki diepidrasi: epirrimata, moria kai eteroepanalipseis // Meletes gia tin elliniki glossa 39, 2019. P. 47–64.

Για την αυτόματη μεταγραφή των ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς χρησιμοποιήστε την εξής ιστοσελίδα: http://www.passport.gov.gr/passports/GrElotConverter/GrElotConverter.html