ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλα τα άρθρα υπόκεινται σε υποχρεωτική διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης, η οποία καθορίζει την αποδοχή τους προς δημοσίευση στο περιοδικό ή την απόρριψή τους. Η Συντακτική Επιτροπή επιλέγει έναν ή περισσότερους κριτές στους οποίους θα αποσταλεί το άρθρο προς αξιολόγηση, με κριτήριο τη θεματική του άρθρου καθώς και των επιστημονικών ενδιαφερόντων των κριτών. Ακολουθείται το διπλά τυφλό σύστημα αξιολόγησης και δεν γνωστοποιούνται τα προσωπικά στοιχεία των συγγραφέων και των αξιολογητών. Η Συντακτική Επιτροπή φροντίζει για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων και η επιλογή των κριτών γίνεται έτσι ώστε οι κριτές να μην ανήκουν στον ίδιο φορέα ή οργανισμό με τον αξιολογούμενο και να μην έχουν κοινές επιστημονικές δημοσιεύσεις κατά τα τελευταία πέντε έτη.